Ustanovitev skupine za zdravje

Promocija zdravja je najbolj uspešna, če jo izvajajo zaposleni v delovni organizaciji. Za ta namen je najbolj učinkovita ustanovitev skupine za zdravje.

Odvisno od velikosti podjetja so priporočeni člani skupine za zdravje:

Predstavnik vodstva/lastnik:  aktivnostim daje moralni, finančni in organizacijski mandat.

Kadrovik: prispeva informacije o splošni klimi, motivaciji, pripadnosti, demografiji, bolniškem staležu.

Izbrani vodje služb, delovnih enot:  imajo znanje o delovnem procesu, kritičnih točkah proizvodnje, pojavljajoči se zdravstveni problematiki pri opravljanju dela.

Predstavnik zaposlenih: zastopa stališče zaposlenih, izpostavi probleme in rešitve ter konstruktivno sodeluje. Pomembno je, da je oseba spoštovana s strani zaposlenih in da ji le-ti zaupajo.

Specialist medicine dela, prometa in športa: predstavi stanje zdravja in delazmožnosti zaposlenih, zdravstveno problematiko in predlaga rešitve.

Strokovni sodelavec VZD: predstavi dejavnike tveganja v delovnem okolju, podatke iz ocene tveganja, varnostnih listov, opravljenih meritev ipd.

Glede na potrebe se lahko skupini za zdravje pridružijo tudi drugi člani ter zunanji sodelavci, na primer: zunanji svetovalec za promocijo zdravja pri delu, fizioterapevt, športni trener, psiholog in drugi. 

POIŠČITE SODELAVCE

VEČ PODROBNOSTI

Delovanje skupine za zdravje

Skupina se sestane 2-krat letno, po potrebi tudi večkrat, pogostejša komunikacija poteka preko e-pošte.

Kot zelo učinkovito se je izkazalo, da skupina zapiše promocijo zdravja pri delu v strateške dokumente podjetja.

Zelo pomembno za uspeh aktivnosti promocije zdravja pri delu je, da so z delovanjem skupine in sprejetimi sklepi seznanjeni zaposleni (intranet, e-pošta, oglasna deska, glasilo, zasloni v podjetju …).

Za zadovoljitev zakonskih obvez morajo biti vse aktivnosti promocije zdravja zapisane v izjavo o varnosti (oceno tveganja).