Cilj 1

CILJ 1 – zmanjšati kumulativno izpostavljenost nevarnim snovem zaposlenih v proizvodnji

Vsebina: v roku enega leta opraviti ekološki monitoring, poiskati izvajalca del in pričeti z izvajanjem načrtovanih del. Izvesti vsaj dve izobraževanji zaposlenih s področja varnega dela s kemikalijami. Pripraviti načrt rotacije delavcev, ki pri delu uporabljajo nevarne kemikalije.

Metode: Strokovni delavec VZD opravi ekološki monitoring in na podlagi rezultatov pripravi ukrepe. Tehnolog, strokovni delavec VZD in po potrebi dodatni ustrezni kader pregledajo že pripravljen načrt tehničnih ukrepov in ga uskladijo z rezultati ekoloških meritev. Po sprejetju vseh načrtov ustrezne službe poiščejo izvajalca del in pričnejo z izvajanjem.

Strokovni delavec VZD pregleda ustreznost OVO. Skupaj s predstavnikom delavcev organizirata posvet z izpostavljenimi delavci, ki podajo predloge glede ustreznosti OVO z vidika večjega udobja med uporabo.

Specialist MDPŠ, kadrovik in strokovni delavec VZD organizirajo teoretična in praktična izobraževanja za izpostavljene delavce, ki potekajo v manjših skupinah.

Kadrovik in vodja proizvodnje pripravita načrt rotacije delavcev z upoštevanjem nivoja izpostavljenosti kemikalijam in potrebnega usposabljanja.

Časovni termini: eno leto, kontinuiran proces

Odgovorna oseba: vodja proizvodnje

Člani: kadrovska služba, VZD, predstavnik vodstva, zaposleni, strokovnjak s področja kemikalij, specialist MDPŠ