Cilj 2

CILJ 2 – zamenjati nevarne snovi z manj nevarnimi oz. opustiti njihovo uporabo

Vsebina: v roku enega leta zamenjati uporabo vsaj treh nevarnih kemikalij z manj nevarnimi oz. opustiti njihovo uporabo

Metode: Strokovnjak s področja kemikalij pripravi računalniško bazo vseh nevarnih snovi, ki bo delavcem dostopna na intranetu. Odgovorna skupina analizira nevarne kemikalije z vidika škodljivosti za zdravje in pripravila izbor vsaj treh najnevarnejših. Prepozna in primerja kemične ali nekemične alternative z vidika nevarnosti za zdravje, uporabnosti in ekonomske upravičenosti. Prouči možnost opustitve uporabe nevarnih kemikalij oz. prilagoditev tehnologije varnejšim alternativam.

Časovni termini: eno leto, kontinuiran proces

Odgovorna oseba: strokovnjak s področja kemikalij

Člani: vodja razvojnega laboratorija, VZD, predstavnik vodstva, specialist MDPŠ