Spremljanje in evalvacija

Izvajanje vsakega od ukrepov programa promocije zdravja bo zanj odgovorna oseba ves čas spremljala, dokumentirala in ob njegovem dokončanju oz. vsake 3 mesece napisala poročilo in ga poslala koordinatorju skupine za zdravje.

V kadrovski službi bodo redno (mesečno) spremljali bolniški stalež ločeno po sektorjih, spremljali trende in podajali obdobna (trimesečna) poročila skupini za zdravje.

Po opravljenih izboljšavah na tehničnem področju bo strokovni delavec za VZD opravil ekološki monitoring in revizijo ocen tveganja za tista delovna mesta, ki so bila vključena v sanacijo. Rezultate bo primerjal s predhodnimi (pred ukrepi) in ugotovil, ali se je izpostavljenost nevarnim snovem zmanjšala in v kolikšni meri.

Kadrovik bo ob vsakem zaključku del/ukrepov za posamezne skupine zaposlenih (po sektorjih) pripravil vprašalnik o njihovem zadovoljstvu s potekom/rezultati programa promocije zdravja in ugotovitve povzel v poročilu, ki ga bo predstavil skupini za zdravje in vodstvu.

Pooblaščeni zdravnik bo enkrat letno po opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev podal poročilo o njihovem zdravstvenem stanju, vključno z mnenjem in primerjavo zdravstvenega stanja glede na ugotovitve ob preteklem pregledu ter s predlogi ukrepov za zagotovitev varovanja zdravja pri delu.

Pridobitev certificiranega sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001 bo pomenila zunanjo evalvacijo ustreznega načina obvladovanja vseh pomembnih tveganj, ki izhajajo iz običajnih delovnih procesov in nepredvidljivih situacij.

Skupina za zdravje bo na rednih sestankih spremljala, evalvirala in dokumentirala potek posameznih ukrepov in na osnovi ugotovitev pripravila akcijski načrt. Trikrat letno bo organizirala sestanek s prisotnostjo najvišjega vodstva, ki mu bo predstavila obdobne rezultate posameznih ukrepov, predstavila načrt dejavnosti/ukrepov za nadaljnje tri mesece in ga uskladila z vodstvom.