Analiza stanja

Skupina za zdravje iz dosegljivih podatkov izlušči glavne probleme v zvezi z zdravjem zaposlenih, ki so posledica delovnega okolja in delovnega procesa oz. vplivajo na varno, zdravo in učinkovito delo.

Uporabi lahko:

  • podatke o bolniškem staležu (kadrovska služba)
  • podatke o vzrokih za bolniški stalež (medicina dela)
  • podatke o zdravju in delazmožnosti zaposlenih (medicina dela)
  • podatke o poškodbah pri delu (varnost in zdravje pri delu)
  • izjavo o varnosti z oceno tveganja (medicina dela in varnost pri delu)
  • podatke o organizacijski klimi in zadovoljstvu (kadrovska služba)
  • podatke o potrebah in pričakovanjih zaposlenih (kadrovska služba)
  • druge podatke

Skupina določi prioritetna področja, v katera bodo usmerjene aktivnosti promocije zdravja pri delu, in zastavi cilje projekta.