Evalvacija in prilagoditev

Izbrani projekt se lahko evalvira sproti, med samim potekom, ob določenih časovnicah ter po koncu zastavljenega terminskega roka (cilja).

Vrednoti se lahko sodelovanje članov, ovire in težave, nepričakovane dogodke, skladnost z izhodiščnimi cilji oz. med predvidenim in realnim potekom, razloge za morebitna odstopanja od načrta ipd. Glede na rezultate evalvacije nadaljnje aktivnosti ustrezno prilagodimo.

Dokumentiranje aktivnosti izvajanja projekta (zapisniki sestankov skupine za zdravje, medfazne analize, ankete, ukrepi, doseženi cilji) uporabimo kot dokazilo za izvajanje aktivnosti PZD v podjetju.