Izbira ciljev in načrtovanje aktivnosti

Izbiri aktivnosti sledi določitev konkretnih ciljev. Cilj naj bo specifičen, merljiv, dosegljiv, realen in časovno primerno umeščen (angl. akronim SMART).

Izbranim ciljem sledi načrtovanje ukrepov, kjer skupina določi konkretne aktivnosti in ukrepe promocije zdravja pri delu, metode dela, vloge posameznikov ter časovnico.