Evalvacija aktivnosti

Izbrani projekt PZD se lahko evalvira sproti, med samim potekom, ob določenih časovnicah ter po koncu zastavljenega terminskega roka (cilja).

Vrednoti se lahko različne dele projekta, sodelovanje članov, ovire in težave, nepričakovane dogodke, skladnost z izhodiščnimi cilji oz. med predvidenim in realnim potekom, razloge za morebitna odstopanja od načrta.

Dokumentiranje aktivnosti izvajanja projekta (zapisniki sestankov skupine za zdravje, medfazne analize, ankete, dokumentirani ukrepi, doseženi cilji) se lahko uporabi kot dokazilo za izvajanje aktivnosti PZD v podjetju.

Med samim izvajanjem izbranih aktivnosti PZD, ki so predvidoma dolgoročne, preko kvantitativnih in kvalitativnih podatkov pri preventivnih pregledih lahko SMDPŠ spremlja zdravje zaposlenih ter učinke sprejetih ukrepov in posledično prispeva k evalvaciji aktivnosti. Pri tem je potrebno upoštevati, da se določeni učinki na zdravje pokažejo šele po več letih, pri čemer pa lahko ugotavljamo posredne kazalnike škodljivih učinkov, na primer delavci po določenem ukrepu poročajo, da jih delo ne utruja več, da ni več bolečin in podobno.