Ustanovitev skupine za zdravje

Po pridobitvi mandata vodstva lahko SMDPŠ spodbudi oblikovanje skupine zaposlenih, ki bo na projektu delovala, pri čemer lahko svetuje pri izbiri članov in pomaga pri njihovi edukaciji s področja.

Ključni sodelavci pri izvedbi aktivnosti PZD bodo tvorili t.i. skupino za zdravje. Smiselno je, da čim večji del aktivnosti PZD opravljajo zaposleni v podjetju, ki so jim te aktivnosti tudi namenjene in tudi najbolj poznajo svoje težave in potrebe.
Pomembno je, da je del te skupine predstavnik vodstva delovne organizacije, ki skupini in projektu daje veljaven mandat in jo podpira v njenih prizadevanjih. Pri tem ni nujno, da je prisoten na vsakem sestanku skupine, lahko le na ključnih.

Poleg specialista MDPŠ in predstavnika vodstva podjetja so predlagani člani skupine za zdravje: strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu, kadrovik/socialni delavec, predstavnik delavcev in drugi člani, glede na potrebe in velikost podjetja.

V velikih podjetjih bo izbira sodelavcev večja, pri malih podjetjih pa se lahko v skupino vključujejo tudi zunanji strokovnjaki, poleg izvajalca medicine dela in strokovnega sodelavca za VZD tudi zunanji svetovalec za promocijo zdravja pri delu.

V mikro podjetjih je lahko nosilec teh aktivnosti lastnik podjetja.

Pomembno je, da so izbrani člani skupine sposobni delovati v skupini (timu), da so entuzijasti na področju zdravja pri delu, da imajo vsebinske kompetence za delovanje v skupini za zdravje, da so pripravljeni dolgoročno sodelovati v aktivnostih PZD ter da imajo za to moralni, organizacijski in finančni mandat vodstva.

Specialist MDPŠ ima kot strokovnjak za zdravje s posebnimi znanji s področja zdravja delavcev in medicine dela v omenjeni skupini ključno vlogo pri analizi zdravja zaposlenih ter pri neposrednih aktivnostih, ki sledijo analizi.