Raztegovanje / stretching

Zbirka videov z razteznimi vajami.

https://www.youtube.com/watch?v=fOrLtEPMtDA